آمار جهانی کرونا

در حالی که در شرق آسیا کرونا تسلیم شده به نظر میرسد، آمار کشورهای غربی بیشتر و بیشتر میشود. با افزایش عددها در ایتالیا این کشور در آستانه رسیدن به آمارهای چین ، مرکز بیماری استSubscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com