اعلام مرحله شیوع همگانی بیماری ویروس کرونا

سازمان بهداشت جهانی چهارشنبه اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا كه بیش از 118هزارنفر را در بیش از 114 كشور جهان آلوده كرده است ، به مرحله همه گیری رسیده است.

تدروس رییس سازمان بهداشت جهانی گفت: "در باره کلمه همه گیری نباید با افراط و تفریط برخورد کرد. "این کلمه ای است که در صورت عدم استفاده صحیح ، می تواند باعث ترس غیر منطقی و یا غفلت از این مبارزه شود که به رنج و مرگ قابل اجتناب منجر میگردد."

وی کشورها را به ردگیری و تست هر کیس و آماده سازی بیمارستان ها و همکاری با این سازمان تشویق نمود وگفت: این فقط یک بحران بهداشت عمومی نیست بلکه این یک موضوع مرتبط با تمام بشر است