رهبر ان دی پی در قرنطینه


با احتمال ابتلا به کرونا در قرنطینه قرار گرفت