زمان تحویل سال۱۳۹۹🔹ایران:

ساعت ۷ و ۱۹ دقيقه و ۳۷ ثانيه صبح روز جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۹ هجری شمسی

🔹ونکوور

ساعت ۲۰ و ۴۹ دقيقه و ۳۷ ثانيه صبح روز پنجشنبه ۱۹ مارس ۲۰۲۰ هجری

🔹تورنتو

ساعت ۲۳ و ۴۹ دقيقه و ۳۷ ثانيه صبح روز پنجشنبه ۱۹ مارس ۲۰۲۰ هجری

🔹مونترال

ساعت ۲۳ و ۴۹ دقيقه و ۳۷ ثانيه صبح روز پنجشنبه ۱۹ مارس ۲۰۲۰ هجری

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com