سبقت گرفتن آمار بیماران کرونا در سایر کشورها از چینسراسر- برای نخستین بار تعداد مبتلایان به بیماری کوید ۱۹ در سایر کشورها از تعداد بیماران در چین بیشتر شد. تعداد بیماران تا زمان تهیه گزارش در چین ۸۰۸۴۹ است که ۴۹.۷۰ درصد از کل را تشکیل میدهد در صورتی که بیماران در سایر کشورها : ۸۱۸۳۴ یا ۵۰.۳۰ درصد از کل هستند.