نرخ تورم در سپتامبر چهار دهم درصد شد


🔹 سراسر - آژانس ملی آمار کانادا امروز چهارشنبه گزارش داد، که تورم شاخص قیمت مصرف کننده در سپتامبر امسال نسبت به سال گذشته نیم درصد افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش بینی تورمی بانک مرکزی بر مبنای ۲ درصد است.

تورم سالانه در جولای و آگوست ۰.۱ درصد کاهش یافته بود و اکثر اقتصاددانان انتظار داشتند ۰.۴ درصد در ماه سپتامبر افزایش یابد.مرکز آمار کانادا میگوید که قیمت ها در شش مورد از هشت مولفه اصلی شاخص قیمت مصرف کننده مختصری افزایش یافته است. این تورم عمدتا متاثر از تغییر قیمت در حمل و نقل ، امور تفریحی ​​، آموزش، مطالعه و مسکن است.


کاهش قیمت بنزین به میزان ۱۰.۷ درصد موجب کاهش رشد درصد تورم در سپتامبر شد که اگر چنین نبود شاخص قیمت مصرف کننده در سپتامبر ۱ درصد افزایش می یافت.


بانک کانادا می گوید تا زمانی که هدف تورم ۲ درصدی به طور پایدار محقق نشود ، قصد دارد نرخ بهره معیار خود را در حد ۰.۲۵ درصد حفظ کند.


بانک مرکزی نرخ میزان سود را در تاریخ ۲۸ اکتبر تعیین خواهد کرد.