هدیه شاهکاران هنر ایران🔹 سراسر-

  • سرنوشت از : انوشیروان روحانی، همایون شجریان، رضا روحانی


رضا روحانی ساعاتی قبل در صفحه خود نوشت:

چند سال پیش همکاری زیبائی بین پدرم و همایون شجریان عزیز شکل گرفت که بزرگترین افتخار، یعنی همکاری با این دو انسان استثنائی و توانا را نصیب من کرد. سالها گذشت و انتشار این اثر به تعویق افتاد تا بالاخره بحران فعلی باعث شد پدر تشویق به بخشیدن امید به هنردوستان شوند و با انتشار محدود این کار موافقت کنند.

من به نوبه خود قدردان زحمات بی‌دریغ کادر درمانی، که قهرمانان واقعی این بحران هستند میباشم.

امیدوارم شنیدن این قطعه کمی از خستگیشان بکاهد. به امید روزهای بهتر

لینک موسیقی

https://www.youtube.com/watch?v=-7IR6Ig5SDg