سقوط ارزش سهام در اثر کرونا

Updated: Feb 25, 2020

امروز، دوشنبه ارزش سهام داوو جونز 2.86 درصد کاهش یافت و منجر به افت 830 واحدی ارزش آن شد.به دنبال گسترش ویروس کرونای جدید و ضربه ای که به اقتصاد چین وارد آمد، نگرانی از گسترش آسیب اقتصاد جهانی هم رو به فزونی است.

امروز، دوشنبه ارزش سهام داوو جونز 2.86 درصد کاهش یافت و منجر به افت 830 واحدی ارزش آن شد.

بازار سهام اس اند پی 500 هم 2.82 درصد معادل 90 واحد، سقوط ارزش داشت و نمودار بازار بورس نزدک هم 3.32 درصد معادل 314 واحد رو به پایین حرکت کرد.

تعداد رو به تزاید مبتلایان به کرونای جدید در خارج از چین، باعث شد تا شوکی را به بازار مالی جهان وارد سازد و سرمایه گذاران را وادار سازد تا ارزیابی جدیدی از تاثیرات شیوع این ویروس داشته باشند.

هرچند که آنها معتقدند این تاثیرات کوتاه مدت خواهد بود.

علاوه بر بازار آمریکا، سهام ایتالیا به دلیل گسترش کوید-19 و تایید 152 مورد مبتلا به این ویروس، حدود 5.84 درصد معادل 1945 واحد سقوط کرد.

“تعداد رو به تزاید مبتلایان به کرونای جدید در خارج از چین، باعث شد تا شوکی را به بازار مالی جهان وارد سازد و سرمایه گذاران را وادار سازد تا ارزیابی جدیدی از تاثیرات شیوع این ویروس داشته باشند.